Polska wersja (English version below)

Przypominamy, iż administracja nie odpowiada za treści wrzucone przez użytkowników, lecz
Aby pomóc chronić prawa autorskie zgadzamy się i stosujemy do uwag oraz procedur przeciwdziałania ich naruszeniom - uwag i procedur ustanowionych m.in. przez Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Jeżeli zauważyłeś, że ktoś bez Twojej wiedzy i zgody wykorzystał materiały do których posiadasz prawa autorskie, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected].

W przypadku stwierdzenia naruszenia tego prawa proszę podać następujące informacje:
 • Dokładne dane materiałów, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa autorskie.
 • Dane, które pozwolą nam zlokalizować materiały, co do których masz pewność, że naruszają Twoje prawa autorskie (np.: nazwa, link do materiałów, znane Ci dane osoby, która je udostępniła, itp.).
 • Twoje dane teleadresowe, za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować (nazwisko i imię, adres, numer telefonu oraz adres e-mail).
 • Dokumenty pozwalające stwierdzić Twoje prawa autorskie.
 • Oświadczenie, iż jesteś przekonany, że używanie materiałów w sposób, co do którego masz wątpliwości, nie zostało autoryzowane przez osobę, która ma do niego pełne prawa autorskie lub przez jej przedstawiciela oraz, że jest niezgodne z istniejącym porządkiem prawem.
 • Zapewnienie, że wszystkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą, oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną przez niego do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone. Musisz pamiętać, iż podanie nieprawdziwych danych w następstwie może skutkować Twoją odpowiedzialnością karną!
 • Twój podpis (normalny lub elektroniczny), jeśli jesteś upoważniony do chronienia wyłącznych praw autorskich, które zostały według Ciebie naruszone lub podpis zwykły lub elektroniczny właściciela tychże praw.

English version

We are remind, administration not responsible for materials shared by users at this website, but
So as to protect copyrights we agree and follow remarks and procedures for preventing their infringements - remarks and procedures established including by Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

If you have noticed, that someone use your materials without your knowledge and consent, please write to us at: [email protected]

In case of break the law, please give us below informations:
 • Accurate material data, which in your opinion infriges your rights.
 • Data which allow us locate materials which you are sure, that infrige your rights (name, link to materials, data to person who share this data etc.)
 • Your teleaddress data, by which we could contact with you (name and surname, address, E-Mail).
 • Documents allowing to conclude your rights.
 • A statement that you are convinced that the use of the material in the manner you are in doubt has not been authorized by the person who owns the full copyright or by its representative and that it is against existing law.
 • Ensuring that all information contained in your declaration is up-to-date and truthful, and that you are the owner or the person authorized by him to protect the exclusive rights that you or your principal claim have been violated. You must remember that providing false data as a result may result in your criminal liability!
 • Your signature (normal or electronic), if you are authorized to protect an exclusive copyright that you believe has been infringed, or the ordinary or electronic signature of the owner of the copyright.