Polityka prywatności

Polityka prywatności aktywna od 07.03.2022

I. Postanowienia ogólne

1. Dokument zatytułowany „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych” informuje o zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania danych osobowych oraz środkach ochrony podejmowanych w celu zabezpieczenia danych przed dostępem nieuprawnionych osób.

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Cel i zakres przetwarzania danych

1. W serwisie ani w żadnym z jej elementów nie są gromadzone ani przetwarzane:
a) imię, nazwisko, inne dane osobowe, w szczególności te, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia i inne o których mowa w Ustawie,
b) numery PESEL i NIP.

2. Dane osobowe użytkowników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla celów prawidłowego funkcjonowania serwisu otashobik.pl.

3. Zbiór danych gromadzonych i przetwarzanych przez Usługodawcę obejmuje następujące dane, ze wskazaniem celów, dla których są gromadzone i przechowywane:
b) adres poczty elektronicznej (e-mail)
- zabezpieczenie konta,
- umożliwiające odzyskanie hasła do konta,
- inna korespondencja

4. Podanie przez użytkownika danych osobowych i zgoda na ich gromadzenie i przetwarzanie wraz z danymi pozyskiwanymi automatycznie w trakcie realizacji usługi jest dobrowolna.

III. Udostępnianie i ochrona danych osobowych

1. Administrator danych zapewnia zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

2. Zabezpieczenia stosowane przez Administratora obejmują środki techniczne, elektroniczne, fizyczne, organizacyjne oraz umowne.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych użytkownika uprawnionym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

IV. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, firm oraz osób, których dane kontaktowe są ogólnie dostępne na stronach serwisu. Autorzy strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach lub opisach. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię autorów strony.

V. Cookies

1. Witryna otashobik.pl używa cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.

VI. Zastrzeżenia oraz odpowiedzialność

1. Wszelkie materiały zawarte na stronie są nieodpłatne. Użytkownicy oraz administratorzy strony nie odpowiadają za ewentualne szkody wynikłe z ich korzystania. Administracja zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają regulamin serwisu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Każdy użytkownik posiada z mocy Ustawy i na przedstawionych w niej warunkach prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania wszystkich posiadanych danych osobowych użytkownika na każde żądanie podmiotów upoważnionych z mocy prawa.